Menu

Uitkeringen

Bijstand

Weinig inkomsten: bijstand

Mensen die niet genoeg verdienen om van rond te komen, kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Er geldt sollicitatieplicht.

Recht op bijstand

U kunt bijstand krijgen als u niet genoeg inkomen heeft om van te leven en niet al een andere uitkering ontvangt. Uw vermogen mag niet te hoog zijn.

Bijstand aanvragen

Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan kunt u dit online aanvragen via Halte Werk.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. Als u samenwoont is uw uitkering bijvoorbeeld lager.

Plichten bij de bijstand

Overzicht van uw plichten als u in de bijstand zit. U moet uw best doen om werk te vinden en u mag niet te lang op vakantie.

Bijstand voor mensen in een instelling (zak- en kleedgeld)

Bij langer verblijf in een zorginstelling betaalt u eten en huur meestal niet meer zelf. Uw uitkering is dan ook lager als u in een instelling woont.

Wat is een tegenprestatie?

De tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige activiteit die wordt uitgevoerd door iemand met een bijstandsuitkering.

Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis.

Bijstand en ziekte

Heeft u een bijstandsuitkering en wordt u ziek? Geef het zo snel mogelijk door.

WW

Recht op WW

Voor de WW gelden voorwaarden. U moet uw baan zijn kwijtgeraakt buiten uw eigen schuld om. En genoeg gewerkt hebben in de periode voor uw...

Hoe lang duurt de WW-uitkering?

Hoe lang u WW krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Hoeveel WW u krijgt, hangt af van de hoogte van uw laatstverdiende loon.

WW-uitkering aanvragen

U doet de aanvraag bij UWV. U moet zich als werkzoekende inschrijven op uwv.nl.

Plichten bij een WW-uitkering

U inschrijven op uwv.nl, regelmatig solliciteren, passend werk accepteren en relevante informatie op tijd doorgeven.

WW-uitkering en ziekte

U moet zich binnen 2 dagen ziek melden bij UWV. Uw WW-uitkering loopt door. Bij langdurige ziekte gaat u van de WW naar de Ziektewet.

WW-uitkering stopt

Stopt uw WW? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Of een IOW- of IOAZ-uitkering.

IOAW

IOAW-uitkering voor 55-plussers

Als uw WW- of WGA-uitkering is afgelopen, kunt u misschien een IOAW-uitkering krijgen. Bij de IOAW geldt geen vermogensgrens.

IOW

IOW-uitkering voor 60-plussers

Na afloop van uw WW- of WGA-uitkering komt u misschien in aanmerking voor IOW: een Inkomensvoorziening Oudere Werklozen.

Vakantie en buitenland

Ziek tijdens de vakantie

Meestal moet u het aan de uitkeringsinstantie doorgeven als u op vakantie ziek wordt. Controleer dit van tevoren goed.

Uitkering en wonen in het buitenland

Bijstand krijgt u alleen als u in Nederland woont. Kinderbijslag, Anw en AOW kunt u onder voorwaarden houden als u in het buitenland gaat wonen.

Regels overtreden

Welke maatregel kan de uitkeringsinstantie opleggen?

Bij een maatregel wordt uw uitkering verlaagd en heel soms zelfs beƫindigd. Bijvoorbeeld als u niet meewerkt aan een onderzoek, zonder afmelding...

Boete bij uitkeringsfraude

Bij een boete moet u een geldbedrag betalen aan de instantie. U krijgt een boete als u de inlichtingenplicht overtreedt: u houdt informatie achter...

Hoe hoog mag de boete van de uitkeringsinstantie zijn?

Het bedrag hangt af van uw draagkracht. En van hoeveel opzet er in het spel was. Ook speelt mee of u al eerder gefraudeerd heeft.

Terugbetalen

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen

UWV, SVB of Halte Werk kan geld terugvragen, wanneer er te veel uitkering is betaald.

Manieren om te veel ontvangen uitkering terug te betalen

Heeft u nog een uitkering, dan verrekent de uitkeringsinstantie het teveel betaalde bedrag. Heeft u geen uitkering meer, dan moet u zelf terugbetalen.

Bruto uitkering terugbetalen

Meestal moet u het brutobedrag terugbetalen. Betaalt u in hetzelfde jaar nog terug? Dan moet u het nettobedrag betalen.

Kwijtschelding vragen voor uitkeringsschuld

In bepaalde gevallen kan uw nog openstaande uitkeringsschuld worden kwijtgescholden.

Bijstand terugvragen van een ander

Soms kan de gemeente bijstand die aan u is betaald, van iemand anders terugvragen. Dat heet 'verhaal van bijstand'.

Klachten, bezwaar en beroep

Klacht indienen over een uitkeringsinstantie

U kunt een klacht indienen als u zich slecht behandeld voelt. De uitkeringsinstantie moet uw klacht binnen 6 tot 10 weken behandelen.

Bezwaar maken

Tips voor het insturen van een bezwaarschrift. Informatie over de behandelingsprocedure. Wat u kunt doen als de beslissing te laat komt.

Mediation in bezwaarzaken

Een onafhankelijk persoon kan u en de uitkeringsinstantie begeleiden bij het vinden van een oplossing.

In beroep gaan tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie

Krijgt u geen gelijk in de bezwaarprocedure, dan kunt u in beroep gaan bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

Behandeling van het beroepsschrift bij de bestuursrechter

De rechter bekijkt uw dossier en houdt een rechtszitting met u en de uitkeringsinstantie. Niet eens met de beslissing? Dan kunt u in hoger beroep.

De beslissing komt te laat

U kunt de uitkeringsinstantie een brief schrijven als de beslissing te laat komt. In die brief kunt u een dwangsom eisen.

Uitkering tijdens bezwaar- of beroepsprocedure

Terwijl de procedure loopt, kunt u misschien bijstand krijgen van de gemeente. Of u vraagt via de rechter een voorlopige uitkering aan.

Vergelijk hulpaanbod