HomeContact
Professionals

Persoonsgebonden budget (pgb)

Zelf zorg inkopen

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u de mogelijkheid zelf uw zorg of ondersteuning in te kopen. U bent dan niet beperkt tot de aanbieders van zorg en ondersteuning waar de gemeente mee samenwerkt.

Het kan prettig zijn om zelf de regie te hebben over uw zorg. U weet waarschijnlijk welke zorg u wilt voor uzelf of voor degene die u verzorgt. Op die manier kunt u de hulpverlening beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Het zelf regelen kan ook een nadeel zijn. U moet een goede administratie bijhouden. En u moet verantwoording afleggen over de besteding van uw pgb.

Het verschil met zorg in natura

Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld via een zorgkantoor of via de gemeente. Het zorgkantoor bemiddelt tussen u als cliënt en de zorginstelling. Krijgt u zorg uit Wmo, dan bemiddelt de gemeente.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt zelf de zorg in.

Waar vraagt u het aan?

U kunt een pgb krijgen van de gemeente, uit de Wet langdurige zorg (via het zorgkantoor) of via de zorgverzekeraar.

Gemeente

De gemeente kan een pgb geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Pgb aanvragen? Stel een plan op

Wilt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget? Dan is het belangrijk dat u een goed plan opstelt. In dat plan moeten onder meer de volgende vragen duidelijk worden beantwoord:

 1. Welke zorg of ondersteuning heeft u nodig?
 2. Waar wilt u die zorg of ondersteuning inkopen en wat zijn de kosten?
 3. Welk resultaat verwacht u van deze zorg of ondersteuning?
 4. Denkt u dat u met een pgb beter in de benodigde zorg en ondersteuning kunt voorzien dan met het standaard aanbod van de gemeente? En zo ja, waarom?
 5. Schakelt u, naast de betaalde zorg of ondersteuning, ook een kennis of familielid in om u te ondersteunen? En zo ja, kunt u dan onderbouwen dat deze hulp niet tot overbelasting leidt voor uw kennis of familielid?

Tip: Op www.pgb.nl vindt u een voorbeeldplan waarin u uw eigen gegevens kunt invullen.

Aanvragen pgb

Voor een aanvraag kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Heerhugowaard. U kunt contact opnemen, dan bepaalt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. U moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.

Voorwaarden: Pgb in de praktijk

Met een persoonsgebonden budget heeft u zelf de regie, maar u moet ook zelf de financiën regelen. De gemeente kent een pgb dan ook alleen toe als u duidelijk kunt maken dat u een goede budgethouder bent. Enkele vragen die u zichzelf daarvoor zou kunnen stellen zijn:

 • Kunt zelf een planning, takenlijst en functieomschrijving maken?
 • Kunt u zelf een plan maken met begroting?
 • Kunt u de kwaliteit van de gewenste zorg of ondersteuning goed beoordelen?
 • Weet u wat er allemaal te koop is op dat gebied?
 • Kunt u sollicitatiegesprekken voeren, roosters maken en vervanging regelen bij ziekte?
 • Bent u goed in overleg voeren met instanties?
 • Denkt u dat u een goede werkgever bent?
 • Enzovoort.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Gemachtigde of bewindvoerder tekent mee

Krijgt u hulp bij het opstellen van uw plan van bijvoorbeeld een bewindvoerder, mentor, gemachtigde of een instelling of aanbieder van (gesloten) jeugdhulp, dan moet deze persoon het plan mede ondertekenen.

De gemeente beoordeelt uw plan

De gemeente beoordeelt uw plan onder meer op de hiervoor beschreven punten. Als de gemeente voldoende redenen heeft om aan te nemen dat u een bekwaam budgethouder zult zijn, kan het pgb worden toegekend.

Persoonsgebonden budget voor kinderen

Wilt u het pgb aanvragen voor zorg of ondersteuning van uw minderjarige zoon of dochter, dan moet ook een plan worden ingediend, met dezelfde voorwaarden.

Pgb begeleiding door cliëntondersteuner

Als u zich afvraagt of het pgb goed bij u past, kunt u gratis hulp vragen van een cliëntondersteuner. Hij of zij kan ook samen met u kijken wat er allemaal in uw plan moet komen te staan. Meer informatie over cliëntondersteuning kunt u vragen bij de gemeente.

Of doe de test op www.pgb.nl om te zien of een pgb inderdaad de juiste oplossing is voor u.

Pgb voor huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp inkopen met een pgb blijft mogelijk. Maar alleen voor mensen die huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening krijgen van de gemeente. Sommige gemeentes geven alleen nog huishoudelijke hulp als algemene voorziening. U kunt dan dus niet kiezen voor een pgb.

Zorgverzekeraar

Voor verpleging en verzorging kunt u een pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar: een Zvw-pgb. De wijkverpleegkundige beoordeelt uw situatie en vult samen met u het aanvraagformulier in. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u het pgb krijgt. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden.

Tip! De vergoeding die u krijgt voor een bepaald soort zorg, hangt af van uw zorgverzekeraar. Het kan dus handig zijn om verzekeringen met elkaar te vergelijken en aan het eind van het jaar over te stappen.

Zorgkantoor

Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor die zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit pgb vraagt u aan bij het zorgkantoor. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor bepaalt of u een pgb krijgt. U krijgt voor dit pgb te maken met het trekkingsrecht.

De hoogte van uw pgb

De hoogte van uw pgb is afhankelijk van de ondersteuning of zorg die u nodig heeft, maar kan nooit hoger zijn dan de kosten die de gemeente normaal maakt voor de zorg of ondersteuning die standaard wordt aangeboden.

Pgb niet op uw eigen rekening

U ontvangt het persoonsgebonden budget niet op uw eigen rekening. Uw geld komt op een rekening bij het Servicecentrum PGB dat is ondergebracht bij De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier stuurt u de nota’s naartoe en het Servicecentrum PGB zorgt voor de uitbetaling.

Dit heet het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor alle pgb’s, behalve voor het pgb van de zorgverzekeraar.
Meer informatie hierover vindt u op de website van het Servicecentrum PGB.